INNEHÅLL
INSPECTOR HJÄLPER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH DESS MEDLEMMAR ATT SPARA PENGAR

En läckageskada kan bli mycket dyr för en bostadsrättsägare, men den kan bli ännu dyrare för föreningen om skadan redan gjort åverkan på t.ex. bärande konstruktioner. Dessutom kan bostadsrättsföreningen eller grannar kräva skadestånd av bostadsrättsägaren om underhållet inte skötts och skadan uppstått pga. oaktsamhet.

I vår våtrumskontroll går vi igenom alla badrum, tvättstugor och kök och undersöker om det finns risk för vattenskador eller tecken på pågående skador. Vi fuktmäter våtzoner och kontrollerar alla synliga vatten och avloppsanslutningar för att se om det finns tecken på läckage. Vi kontrollerar även om installationer är fackmässigt utförda. Samtidigt dokumenterar vi ytskikt, blandare, brunnar och övriga installationer för att ge er ett så bra underlag som möjligt.

Vid besiktningen går vi igenom lägenheterna systematiskt och sammanställer, allt eftersom arbetet fortskrider, informationen i digitala protokoll tillsammans med bilder. Detta gör att vi enkelt kan skapa statistiska underlag på hela beståndet, likväl som detaljerad information per lägenhet. All data som samlats in sammanställer vi till er för ni ska kunna ta rätt beslut. Självklart kan vi även lagerhålla informationen för framtida bruk.

INSPECTOR HJÄLPER ER ATT AGERA PREVENTIVT FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIGA KOSTNADER
INSPECTOR UPPMÄRKSAMMAR OCH IDENTIFIERAR RISKKONSTRUKTIONER MED BÅDE BILD OCH TEXT

Det svåra med att vara med i en styrelse är att veta vad som måste prioriteras före annat. Det kommer alltid finns åtgärder som ska göras av underhållskaraktär på en fastighet. Oavsett om detta behov ser större ut på ett äldre hus, är det av största vikt att säkerställa att man vet vilket skick den enskilda lägenheten är i.

Vi hjälper er, med besiktningen som grund, att prioritera åtgärder i er framtida underhållsplan.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) har fastighetsägare och verksamhetsutövare en skyldighet att fortlöpande planera och kontrollera verksamhetsutövningen för att motverka eller förebygga att olägenhet uppstår. Fastighetsägaren är, redan vid misstanke om olägenhet, skyldig att undersöka aktuella förhållanden och därefter vidta de åtgärder som behövs.

Bostadsrättsföreningen har vidare ansvar att reparera skador på huset och hålla huset i gott skick, Bostadsrättslag (1991:614) 7 kap § 4. I den mån föreningen försummar sina åligganden riskerar de en nedsättning av månadsavgifter och en skadeståndsskyldighet gentemot bostadsrättshavarna, Bostadsrättslag (1991:614) 7 kap § 2.

En ägare av en bostadsrätt är skyldig att underhålla sin lägenhet. Underhållsskyldigheten regleras i bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Bostadsrättsägare svarar själva och på egen bekostnad för det inre underhållet och för de reparationer som genomförs i lägenheten. För en del är skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt vad som står på kontraktet. I andra fall förväxlas ägande av bostadsrätt med ägande av lägenhet. Detta medför att många föreningar hanterar onödigt många vattenskador pga. ansvarsfördelningen inte är tydliggjord.

INSPECTOR TYDLIGGÖR ANSVARSFÖRDELNING MELLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENING OCH MEDLEM
INSPECTOR TILLHANDAHÅLLER JURIDISK EXPERTIS

Ofta är det svårt att veta vart skyldigheterna börjar och rättigheterna slutar mellan förening och medlem. Det är därför viktigt att säkerställa att styrelsen och de enskilda medlemmarna förstår vikten av det ansvar de har för att förebygga onödiga skador och dyra kostnader.

Vid eventuella skador eller tvister i samband med underhållet av fastigheten så är vi er behjälpliga